Opłata adiacencka – kiedy płacić?

 

Co to jest opłata adiacencka? Kiedy gmina może nałożyć na inwestora obowiązek jej uiszczenia? W jakiej formie i kiedy należy ją zapłacić?

Jeżeli realizujemy swoje projekty domów, musimy mieć warunki techniczne przyłączy, czyli lokalne przedsiębiorstwa dostarczające energię, gaz, wodę wskazują nam możliwości uzbrojenia działki. Działki budowlane, na których buduje się domy jednorodzinne muszą mieć również dostęp do drogi publicznej. Dostęp ten może być bezpośredni ? kiedy nasza nieruchomość sąsiaduje z drogą, lub pośredni ? np. przez sąsiednią działkę.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada jednak na inwestora, właściciela nieruchomości, obowiązek uczestniczenia w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. W tym celu właściciel nieruchomości musi uiścić tzw. opłatę adiacencką, czyli dokonać wpłaty na rzecz gminy.
oplata adiacencka Opłata adiacencka kiedy płacić?

Opłata adiacencka – kiedy płacić?

Opłata adiacencka musi być wpłacana nie tylko przez właściciela nieruchomości. Wymieniona ustawa nakłada ten obowiązek również na użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, którzy nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli już jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego.

Opłatę adiacencką ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji. Powstaje ona po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do nowo wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z nowo wybudowanej drogi. Co istotne, decyzję taką urząd może wydać w terminie do 3 lat od stworzenia tych warunków, niekoniecznie zaraz po wybudowaniu urządzeń czy drogi.

Wysokość opłaty adiacenckiej ustala stawka procentowa, określona w uchwale rady gminy. Stawka ta musi być obowiązująca w dniu, w którym stworzono nowe warunki. Wysokość opłaty, jaką musimy uiścić, zależy od tego, jaka będzie wartość nieruchomości po utworzeniu nowych warunków, o ile wartość ta wzrośnie.

Warto jednak wiedzieć, że wysokość opłaty adiacenckiej nie może być wyższa niż 50% różnicy między wartością, jaką miała np. nasza działka budowlana przed a jaką ma po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej lub drogi.

Po dwóch tygodniach od wydania decyzji o opłacie przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta powstaje obowiązek wniesienia przez właściciela czy użytkownika wieczystego opłaty adiacenckiej.

Jeżeli koszty budowy nowych urządzeń czy dróg znacząco podwyższyły wartość naszej nieruchomości i wartość opłaty jest dla nas dużym wydatkiem, możemy rozłożyć na raty. W tym celu musimy złożyć stosowny wniosek. Spłata może być rozłożona na 10 lat, przy czym zabezpieczeniem będzie tu ustanowiona hipoteka.

Oczywiście raty są oprocentowane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Zdarza się, że budując projekt domu i podłączając go do infrastruktury technicznej, ponosimy już ich koszt budowy. Oczywiście w takim przypadku nie oznacza, że budowa urządzeń infrastruktury znowu wymagać będzie od nas podobnych nakładów. Jeżeli zaistniała taka sytuacja, opłata adiacencka jest pomniejszana o wartość nakładów poniesionych przez nas na poczet budowy.

Pamiętać należy również, że nasze projekty domów jednorodzinnych czy działki budowlane, w ogóle nieruchomości mogą mieć wyższą wartość również po zmianie czy uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli np. budowa domu naszego odbyła się na podstawie warunków zabudowy, bo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie był uchwalony, wartość nieruchomości może być mniejsza. Potem, jeśli gmina uchwali plan, który będzie przewidywał np. atrakcyjne połączenia, ciekawe obiekty budowlane itp., wartość nieruchomości może stać się wyższa. Wtedy gmina ma prawo zażądać od nas opłaty, która nazywa się renta planistyczna. Zarówno o niej, jak i o pomniejszeniu wartości naszej nieruchomości i związanym z tym odszkodowaniem, pisaliśmy w poprzednim artykule.